PARPA-logo
NPZ-logo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

Pomoce-Bezpiecznie-Pracuję-menu-logo

Zadanie finansowane ze środków
Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

Program profilaktyczny

favicon

Program profilaktyczny

Założenia teoretyczne programu:
Program będzie skonstruowany w oparciu o Teorie Pola Siły (Forced-Field Theory) Kurta Lewina. Zakłada on, że zmiana postawy, a w konsekwencji zachowania oparta jest na zasadzie dwóch przeciwstawnie oddziałujących na siebie sił: siły napędzającej (nacisk na zmianę) i siły hamującej (chęć zachowania status quo). Program obejmie dwie pierwsze fazy modelu Lewina.

1. Pierwsza faza modelu: rozmrożenie,
• kluczowym elementem programu jest uświadomienie sobie problemu, pojawienie się potrzeby zmiany poprzez elementy poznawcze, emocjonalne i behawioralne (własne doświadczenie).
2. Kolejna faza: zmiana postawy/zachowania.
• Praktyczne wskazówki jak radzić sobie wobec nacisku otoczenia oraz własnych impulsów:
• elementy uważności (mindfulness);
• zachowanie asertywne – wspólne opracowanie scenariuszy zachowania w sytuacjach nacisku.

Program szkolenia:
Na początku szkolenia osoby prowadzące zapoznają się z grupą i ocenią jaka strategia będzie najkorzystniejsza do zastosowania. Ustalą, jaka grupa przeważa i zastosują strategię bazującą na działaniach kierowanych do całej populacji (profilaktyka uniwersalna) lub strategię kierowaną do grup zwiększonego ryzyka (profilaktyka selektywna).
Etap oceniania osób będzie oparty na analizie reakcji emocjonalnych i poznawczych uczestników szkolenia. Prowadzący będzie prowadził swobodną dyskusję z grupą na temat spożywania alkoholu w pracy zadając diagnostyczne pytania, psycholog będzie prowadził obserwację reakcji uczestników oraz notował wypowiedzi.

1. Wprowadzenie (60 minut):
- Sprawdzenie przed szkoleniem wiedzy uczestników w zakresie negatywnego wpływu alkoholu;
- Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych jako poważny problem społeczny;
- Reakcje organizmu na alkohol i inne środki psychoaktywne;
- Neurologiczne i psychologiczne efekty spożycia alkoholu i innych środków psychoaktywnych;
- Psychomotoryka osób nietrzeźwych;
- Ocena rzeczywistości w stanie nietrzeźwości;
- Reakcje następcze i postsytuacyjne.
2. Sesja wykładowo-szkoleniowa: samokontrola trzeźwości kierowcy (90 min)
- Alkohol i środki psychoaktywne a sprawność kierowcy;
- Stereotypy zachowań kierowców;
- Skutki zdarzeń drogowych;
- Typologia zachowań podczas imprezy z alkoholem;
- Przyzwolenie społeczne dla kierowców w stanie po użyciu alkoholu;
- Asertywne odmawianie;
- Statystyki: wypadki drogowe w Polsce w stanie po użyciu alkoholu.
3. Sesja treningowa: symulacje sprawności kierowcy (120 minut):
- Przeprowadzenie testów na uczestnikach szkolenia przy pomocy profesjonalnego symulatora bezpiecznej jazdy z wykorzystaniem autentycznych scenariuszy zdarzeń drogowych:
a) przed spożyciem alkoholu;
b) po spożyciu alkoholu (ćwiczenia z alkogoglami).
4. Zakończenie (90 minut):
- Analiza omówionych zagadnień w kontekście wystąpienia w grupie uczestników ryzyka popełnienia przestępstwa przez kierującego pojazdem;
- Omówienie wyników badań przeprowadzonych wśród uczestników warsztatów pod kątem najlepszych i najskuteczniejszych praktyk przydatnych do rozwiązania postawionego problemu w przyszłości;
- Sprawdzenie wiedzy uczestników po szkoleniu w zakresie negatywnego wpływu alkoholu.

Projekt „Bezpiecznie pracuje” realizuje Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych ze wsparciem finansowym Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, udzielonym w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020: cel operacyjny nr 2, zadanie 22/3.2.1.2/19/DPL "Przygotowanie, pilotaż, ewaluacja programu profilaktycznego przeznaczonego do realizacji w zakładach pracy".

EFIC-logo

Fundacja „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych”

REGON 146392515, NIP 521-364-00-68, KRS: 0000439608

Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie,
ul. Aleja Wyzwolenia 3-5 lok. 29,
00-572 Warszawa