PARPA-logo
NPZ-logo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

Pomoce-Bezpiecznie-Pracuję-menu-logo

Zadanie finansowane ze środków
Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

Cele projektu

favicon

Cele

Cel główny:
Przygotowanie programu profilaktycznego przeznaczonego do realizacji w miejscach pracy, służącego dostarczeniu wiedzy na temat szkodliwego działania alkoholu oraz skutków psychomotorycznych i społecznych uwarunkowań związanych z jego używaniem w miejscu pracy.

Cel szczegółowy:
1. Rozpowszechnienie wśród uczestników szkoleń wiedzy na temat negatywnego wpływu alkoholu na zdolności psychomotoryczne oraz kształtowanie właściwych wzorców, zachowań i postaw związanych z używaniem alkoholu w miejscu pracy, umożliwiających uczestnikom przeniesienie ich do codziennego życia.
2. Przeprowadzenie serii szkoleń dotyczących szkodliwego wpływu alkoholu w miejscu pracy.
Poprzez innowacyjny trening psychomotoryczny na profesjonalnym symulatorze bezpiecznej jazdy uczestnicy doświadczą, jakie zmiany zachodzą w ich zdolnościach poznawczych i możliwościach motorycznych w warunkach pełnej trzeźwości oraz po użyciu alkoholu o różnym stężeniu (wykorzystanie do ćwiczeń alkogogli).
3. Przeprowadzenie ewaluacji programu szkoleniowego wśród różnych grup odbiorców, w tym:
- natychmiastowa ewaluacja procesu przeprowadzona bezpośrednio po szkoleniu;
- ewaluacja formatywna przeprowadzona w miejscu pracy w ustalonym czasie po szkoleniu;
- ocena wyników i ewaluacja programu dokonana przez ekspertów.

Projekt „Bezpiecznie pracuje” realizuje Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych ze wsparciem finansowym Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, udzielonym w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020: cel operacyjny nr 2, zadanie 22/3.2.1.2/19/DPL "Przygotowanie, pilotaż, ewaluacja programu profilaktycznego przeznaczonego do realizacji w zakładach pracy".

EFIC-logo

Fundacja „Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych”

REGON 146392515, NIP 521-364-00-68, KRS: 0000439608

Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie,
ul. Aleja Wyzwolenia 3-5 lok. 29,
00-572 Warszawa